PEŁNE TEKSTY ON-LINE - Nr 1/27/2019 - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Nr 1/27/2019

Name: file. 001 ETI_Vol_1_27_Strona tytułowa_Title page
Size: 64,8 KB
Format: PDF


Name: file.002ETI_Vol_1_27_Editorial office
Size: 1,36 MB
Format: PDF


Name: file.003 ETI_Vol_1_27_Spis treści_pl
Size: 270 KB
Format: PDF

Name: file.004 ETI_Vol_1_27_Contents_eng
Size: 283 KB
Format: PDF 


Name: file.005 ETI_Vol_1_27_Od redakcji
Size: 154 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

Name: file.006 ETI_Vol_1_27_Editorial
Size: 195 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

WALDEMAR FURMANEK 
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Polska

WOJCIECH WALAT
Doktor habilitowany profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska


Streszczenie

W artykule przedstawiono systemowe podejście do analizy cech konstytutywnych nauczyciela współczesnej szkoły, która dynamicznie przeobraża się z ujęcia postindustrialnego w szkołę społeczeństwa informacyjnego. Syntetycznym podsumowaniem przeprowadzonych teoretyczno- -praktycznych analiz jest tabelaryczne ujęcie kompetencji nauczyciela szkoły przyszłości – szkoły społeczeństwa informacyjnego.

Słowa kluczowe: szkoła, nauczyciel, społeczeństwo informacyjne, kompetencje nauczyciela.

Abstract

The article presents a systematic approach to the analysis of constitutive features of a modern school teacher, which is dynamically transforming from a post-industrial perspective into a school of information society. A summary of the theoretical and practical analyzes carried out is a tabular approach to the competence of the teacher of the school of the future - schools of the information society.

Keywords: school, teacher, information society, teacher‘s competences


Name: 001 ETI_Vol_1_27_Modelowanie kompetencji
Size: 258 KB
Format: PDF  
License: CC BY-SA 4. 0

BRONISŁAW ANDRZEJ SAMUJŁO 
Doktor inżynier, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Polska

MAŁGORZATA AGNIESZKA SAMUJŁO 
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska


Streszczenie

Dobre zarządzanie czasem jest szczególnie ważne w pracy szkoły. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania czasu w kontekście profesjonalizmu nauczycieli oraz badania nad subiektywną percepcją zarządzania czasem w powiązaniu z efektywnością działań i kompetencjami zawodowymi potrzebnymi w zmieniającej się rzeczywistości.

Słowa kluczowe: nauczyciel, profesjonalizm, zarządzanie czasem 

Abstract

Good time management is especially important at school work. The article presents the possibilities of using time in the context of teachers' professionalism and research on the subjective perception of time management in connection with the effectiveness of activities and professional competences needed in the changing reality.

Keywords: teacher, professionalism, time management


Name: 002 ETI_Vol_1_27_Zarządzanie czasem
Size: 231 KB
Format: PDF  
License: CC BY-SA 4. 0

MONIKA HAJKOWSKA 
Doktor, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej, Polska


Streszczenie

Dynamiczny rozwój edukacji domowej nastąpił po utracie niepodległości przez Polskę. Przyczyniło się do tego wiele czynników, m.in.: polityka oświatowa władz, niski poziom nauczania w szkołach publicznych, prądy umysłowe oraz świadomość pedagogiczna rodziców. Pracę w zawodzie nauczyciela domowego podejmowało wiele osób, kierując się przekonaniem o jego łatwości. Tymczasem wymagał on odpowiedniego przygotowania, wysokich kwalifikacji. W związku z częstą zmianą miejsca pracy niezwykle ważna była umiejętność nawiązywania kontaktów. Dzięki niej nauczyciel domowy mógł łatwiej i szybciej zaklimatyzować się w domu pracodawców oraz znaleźć wspólny język z rodziną ucznia.

Słowa kluczowe: relacje, nauczyciele domowi, pracodawcy, Królestwo Polskie 

Abstract

Homeschooling started to develop dynamically after Poland had lost its independence. The factors which contributed to that growth include, among others, the authorities’ educational policy, the low quality of education in public schools, intellectual tendencies and parents’ pedagogical awareness. Guided by the belief that it was an easy profession, many people started working as home teachers. Entering home teaching profession required, however, professional training and high-level qualifications. Due to the frequent change of workplace, interpersonal skills were extremely important. They helped home teachers settle down in the employer’s house and find a common language with the student’s family.

Keywords: relationships, home teachers, employers, the Kingdom of Poland


Name: 003 ETI_Vol_1_27_Był on dla mnie
Size: 236 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MAŁGORZATA PIETRZYCKA 
Magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Społeczno- -Artystyczny, Zakład Pedagogiki, Polska 


Streszczenie

W artykule skupiono się na opracowaniu propozycji do badań na temat „Cechy osobowościowe dyrektora warunkujące kulturę organizacyjną przedszkola”. Określono główny cel prowadzonych badań oraz cel poznawczy, metodologiczny i praktyczny.

Słowa kluczowe: dyrektor, cechy osobowościowe, kultura organizacyjna, przedszkole, badania 

Abstract

The article focuses on the development of proposals for research on the topic of „Headmaster’s personality traits that determine the organizational culture of a kindergarten”. The main, as well as cognitive, methodological and practical goals were determined.

Keywords: director, headmaster, personality traits, organizational culture, kindergarten, research


Name: 004 ETI_Vol_1_27 Cechy osobowościowe
Size: 246 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

PATRYCJA PATER
Magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Społeczno- -Artystyczny, Zakład Pedagogiki, Polska

MAGDALENA ZUBEL
Student kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Polska


Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki wizerunku nauczyciela w świadomości społeczeństwa polskiego. Rozważania zostaną zaprezentowane na bazie analizy wyników badań własnych w kontekście badań CBOS z 2012 r.

Słowa kluczowe: wizerunek nauczyciela, kwalifikacje 

Abstract

The aim of the article is to present the problem of teacher's image in the consciousness of Polish society. The considerations will be presented on the basis of the analysis of own research results in the context of CBOS research from 2012.

Keywords: teacher’s image, qualifications


Name: 005 ETI_Vol_1_27_Wizerunek nauczyciela
Size: 230 KB
Format: PDF  
License: CC BY-SA 4. 0

MIROSŁAW BABIARZ
Doktor habilitowany profesor nadzwyczajny UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka, Poland 

MARTA ZAPAŁA-KRAJ
Magister, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka, Poland


Abstract

The aim of the following paper is to introduce the aspect of teaching writing to very young pupils. The paper briefly presents the characteristics of young learners, together with their needs and requirements – mostly referring to the teachers of English. The paper was based on author’s own experiences as the former teacher of very young and young students and so, it points out some useful techniques as well as personal observations rooted in the theory of methodology, which were successful in teaching English to that particular age group.

Keywords: Very young learners, teaching, writing, techniques, atmosphere, mind-maps, tracing


Name: 006 ETI_Vol_1_27_The Importance and Chosen
Size: 265 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

JANUSZ KIRENKO
Profesor zwyczajny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska 2 

DOMINIKA UBERMAN-KULZ
Lekarz medycyny, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Polska


Streszczenie

Przebadano 197 studentów kierunków nauczycielskich, w tym 175 kobiet (88,83%) i 22 mężczyzn (11,17%). Wiek badanych mieścił się w przedziale od 19 do 42 lat ze średnią na poziomie 24,93 roku. Byli to studenci pedagogiki, filologii angielskiej i germańskiej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z dwóch uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Badanie przeprowadzono za pomocą Kwestionariusza Diagnostycznego „Mój Styl Życia” (LSQ – Cavendish), Kwestionariusza COPE (COPE – Carver, Scheier, Weintraub) i Skali Samooceny (SES – Rosenberg). Uzyskano specyficzną strukturę związków wybranych zmiennych: zależnej stylu życia zdrowotnego, niezależnej radzenia sobie z problemami i moderującej samooceny. Uwypuklano te, które mają znaczne oparcie w empirii. Zastosowana regresja wieloraka umożliwiła przyjęcie w miarę precyzyjnych charakterystyk otrzymanych związków pretendujących do miana autonomicznych wniosków.

Słowa kluczowe: styl życia zdrowotnego, samoocena, studenci kierunków nauczycielskich, strategie radzenia sobie z problemami 

Abstract

The research was conducted among 197 teacher trainees, including 175 women and 22 men. Students’ ages ranged between 19 and 42, with the average of 24.93. The respondent were the students of pedagogy, English studies, German studies, pre-school and early-school pedagogy from two higher education institutions, namely: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and Higher School of Economy and Innovation in Lublin. The research was conducted with the help of the diagnostic questionnaire “My Lifestyle” (LSQ – Cavendish), COPE questionnaire (COPE – Carver, Scheier, Weintraub) and self-assessment scale (SES – Rosenberg). A particular structure of relationships between various variables (such as healthy lifestyle dependent variable, independent variable of dealing with problems, and moderating self-assessment) was shown. Those which are essential as emerging from empirical results were highlighted. Relationship characteristics can be considered as autonomous conclusions.

Keywords: teacher trainees, healthy lifestyle, self-assessment, dealing with problems


Name: 007 ETI_Vol_1_27_Styl życia
Size: 302 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

ZDZISŁAW BARTKOWICZ
Profesor doktor habilitowany, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Człowieku, Polska 

ANDRZEJ CHUDNICKI
Doktor, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska


Streszczenie

Z eskalacją cyberagresji stosowanej przez uczniów szkoły usiłują radzić sobie poprzez restrykcje, a nawet „wojnę”, powodując tym nakręcanie spirali przemocy. Tymczasem skuteczne przeciwdziałanie cyberagresji jest możliwe środkami typowo edukacyjnymi, czyli kształtując empatię i inne sprawności stanowiące przeciwwagę dla antyspołecznego zachowania. Wskazano na rolę szkoły w uczeniu odpowiedzialnego, zsocjalizowanego korzystania ze środków elektronicznej komunikacji.

Słowa kluczowe: cyberagresja, cyberbullying, netykieta, profilaktyka agresji elektronicznej, karanie agresji, trening zastępowania agresji

Abstract

Schools attempt to manage with the escalation of the electronic aggression applied by pupils, across restrictions and the war, causing this winding up of the spiral of the violence. The however effective counteraction of the electronic aggression is possible through the use of typical educational manners, that is increasing the empathic sensibility and other prosocial efficiencies counterpoising for the antisocial behaviour. The importance of the school in the teaching of the responsible, socialized use from devices of the electronic communication was discussed.

Keywords: cyberaggression, cyberbullying, punishing for aggression, netiquette, the prophylaxis of the electronic aggression, aggression replacement training


Name: 008 ETI_Vol_1_27_Cyberagresja w szkole
Size: 239 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MARLENA DUDA
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych, Polska


Streszczenie

Rosnące zainteresowanie badaniami nad jakością życia ludzi prowokuje potrzebę tworzenia modeli teoretycznych pomocnych przy prowadzeniu analiz empirycznych. Mnogość ujęć, perspektyw oglądu oraz interdyscyplinarność pojęcia powoduje, że wybór spośród istniejących modeli adekwatnego do zaplanowanej koncepcji badań bywa utrudniony. Prezentowana taksonomia współczesnych modeli jakości życia w zamierzeniu autorki ma na celu ich uporządkowanie i wstępną weryfikację.

Słowa kluczowe: model teoretyczny, jakość życia, metodologia


Abstract

The growing interest in research on the quality of life of people provokes the need to create theoretical models helpful in conducting empirical analyzes. A multitude of intakes, perspectives, and the interdisciplinary nature of the concept makes it difficult to choose among the existing models adequate to the planned concept of research. The presented taxonomy of contemporary models of quality of life is intended by the author to organize and initial verification.

Keywords: theoretical model, quality of life, methodology


Name: 009 ETI_Vol_1_27_Współczesne modele
Size: 285 KB 
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

NATALIIA RIDEI
Doctor of Pedagogical Sciences, professor of Adult Education Department, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

OKSANA KATSERO 
PhD Student of Adult Education Department, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine 

TETIANA KHITRENKO
Researcher at the Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine 

OLENA DAINEKO
Leading specialist, Department of Scientific Research, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine


Abstract

The importance of professional health is actualized. The structural-logical scheme of the genesis of the conceptual-categorical apparatus of the study was constructed and its axiological and structural-functional analysis of “professional burnout” was carried out. Specifies the author’s interpretation of the definition of “professional burnout”; the structural and logical scheme of the process of professional burnout is developed.

Keywords: mental fatigue, professional deformation, professional burnout, occupational health, education system, a teacher


Name: 010 ETI_Vol_1_27_Axiological Analysis
Size: 294 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

NATALIIA TERENTIEVA
Doctor of pedagogical sciences, assistant professor, Professor of Department of Pedagogics, Psychology and Methodics of Physical Educationof the T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Collegium”, Ukraine 

SVITLANA YASHNIK
Doctor of pedagogical sciences, assistant professor, Professor of Psychology and National University of Bioresources and Natural Resources of Ukraine, Ukraine


Abstract

The main idea of sustainable development of society is the formation of a holistic ecological, Noosphere worldview, and formation of a holistic Noosphere consciousness, the components of which are integral thinking, ethical bio-adequate method of behavior (ecological ethics) and ecological worldview are defined as the main goal of Noosphere education.

Keywords: education, Noosphere education, sustainable development


Name: 011 ETI_Vol_1_27_Basic Provisions
Size: 183 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MARLENA DUDA
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych, Polska


Streszczenie

Utrata pracy i jej poszukiwanie należą do sytuacji trudnych, których skutki odczuwane są przez osobę bezrobotną w postaci zwiększonego doświadczania stresu, negatywnych emocji, niepokoju i zmęczenia. W dotychczasowej literaturze przedmiotu niewiele miejsca zajmuje problematyka wypalenia oraz zmęczenia osób bezrobotnych, dlatego celem przeprowadzonych badań była analiza zjawiska zmęczenia u osób poszukujących pracy.

Słowa kluczowe: zmęczenie, bezrobocie, poczucie własnej skuteczności, teoria zachowania zasobów

Abstract

Loss of job and searching for it belong to difficult situations, the effects of which are felt by an unemployed person in the form of increased stress, negative emotions, anxiety and fatigue. In the literature to date, the issue of burnout and fatigue of the unemployed is of little importance, therefore the aim of the research was to analyze the phenomenon of fatigue in jobseekers.

Keywords: fatigue, unemployment, self efficacy, Conservation of Resources Theory


Name: 012 ETI_Vol_1_27_Zmęczyli się
Size: 252 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

ANNA WOJNARSKA
Doktor habilitowany, U UMCS Lublin, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

Na podstawie przeglądu badań stwierdzono, że efektywności treningów umiejętności społecznych jest zależna od zastosowania różnych metod oceny zmian (testy, obserwacja, socjometria, oceny szkolne) oraz zakresu wybranych wskaźników (popularność, agresywność, poczucie kontroli, kompetencje komunikacyjne). Efekty oddziaływań treningowych są zdeterminowane cechami osób (rodzajem zaburzeń w socjalizacji, motywacją, kompetencjami komunikacyjnymi, doświadczeniami życiowymi, wiekiem), kontekstem sytuacyjnym, czasem trwania treningów oraz kompetencjami trenera. Pomimo zastrzeżeń treningi umiejętności społecznych są skuteczną metodą stymulacji i terapii poznawczo-behawioralnej, choć wymagają one dalszych modyfikacji.

Słowa kluczowe: umiejętności społeczne, treningi umiejętności społecznych, efektywność treningów, agresja, poczucie kontroli, popularność


Abstract

As confirmed by the research overview, the effectivity of social skills training depends on using different methods of the assessment of changes (tests, observation, sociometrics, school grades) and the extent of selected indexes (popularity, aggression, locus of control, communication competence). The effects of trainings' influences are determined by personal features (type of problems in socializiation, motivation, communication competence, life experiences, age), the situational context, duration of trainings and trainer's competence. In spite of all limitations trainings of social skills are effective method of stimulation and cognitive-behavioral therpy, however they need modification.

Keywords: social skills, training of social skills, effectiveness of training, aggression, locus of control, popularity


Name: 013 ETI_Vol_1_27_Uwarunkowania efektywności
Size: 246 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

VALENTYNA SAIUK
Ph.D, Associate Professor of Pedagogical Creativity Department of National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine


Abstract

The article actualizes the problem of the content of masters training in professional counselling in the field of education. It is determined that the content of education is a certain system of normative documents aimed at forming the general and professional competences of graduates. It is emphasized that qualitative professional training of future specialists depends on maximizing the approximation of the content of education to the future employment of graduates.

Keywords: content of masters training, professional advisory activity, branch of education


Name: 014 ETI_Vol_1_27_Contents of the Training
Size: 120 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

NATALIIA ANTIPOVA
Postgraduate student of the Department of Pedagogy National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine 

IHOR ANTIPOV
Associate professor of the Department of Molecular Biology, Microbiology and Biosafety National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine


Abstract

The article specifies the content and structure of the professional training of masters- -agronomists in selective breeding and genetics, and sets out the main functional groups of professional competencies in their preparation.

Keywords: professional competencies, masters-agronomists in selective breeding and genetics, professional training


Name: 015 ETI_Vol_1_27_Formation of Professional
Size: 183 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

WIKTORIA SOBCZYK
Profesor doktor habilitowany inżynier, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Polska 

ANNA KOWALSKA
Doktor inżynier, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Matematyczno- -Przyrodniczy, Polska


Streszczenie

W Polsce w obrębie sieci Natura 2000 znajduje się wiele istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego złóż kopalin dostarczających strategicznych surowców. W artykule scharakteryzowano cele programu Natura 2000 na tle założeń zrównoważonego rozwoju kraju. Wskazano przyczyny konfliktów między przyrodnikami a górnikami na obszarach chronionych, gdzie występują złoża kopalin. Konflikty dotyczą pogodzenia wymogów ochrony gatunków chronionych i siedlisk z poszczególnymi formami użytkowania obszarów. Zaprzestanie wydobycia lub jego znaczące ograniczenie mogą powodować wzrost cen oraz zwiększenie niekoncesjonowanego wydobycia. Chcąc ochronić środowisko, możemy mu nieświadomie zaszkodzić, gdyż nielegalne wydobycie kruszywa z koryt rzecznych lub płytko zalegających złóż może zagrażać faunie, florze a także złożom, które są częścią składową środowiska. Racjonalny sposób wydobycia oraz kreatywnie prowadzona rekultywacja wnoszą do środowiska nową jakość.

Słowa kluczowe: sieć Natura 2000, ochrona środowiska, górnictwo, eksploatacja kopalin


Abstract

From the economic point of view, there are numerous important mineral deposits in Poland within the Natura 2000 network, which provide strategic natural resources. The article discusses aims of the Natura 2000 program in the context of country’s sustained development. Reasons of conflicts between naturalists and miners have been indicated with respect to the protected areas, where mineral deposits can be found. These conflicts are related to the compliance of protected species and habitat requirements with different forms of area usage. The disruption of output or significant reduction may lead to increase in prices or illegal output. In pursuit of environment protection, we may damage it unconsciously because illegal ore extraction from river channels or positioned near the surface may endanger the fauna and flora as well as minerals which are part of the environment. The rational extraction and creative rehabilitation bring new quality to the environment.

Keywords: Natura 2000 network, environmental protection, mining, exploitation of minerals


Name: 016 ETI_Vol_1_27_Obszary Natura
Size: 238 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

PRZEMYSŁAW CHMIELECKI
PhD Eng., Higher Baptist Theological Seminary, Institute of Systematic Theology, Department of Philosophy, Poland


Abstract

Cognition is a domain of thinking creatures, isn't it? Based on that computers cannot learn anything more than was in the initial data feed. In this article, I just want to defend that nowadays technical solutions can break this rule. The aim of this article is to provide a short technical overview what Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI) and Neural Networks (NN) were before in the area of standalone gigantic servers, and how do they look now in Cloud Computing (CC) times. The ML paradigm is not any more reserved for big enterprises only but now is available for single internet user. I just want to present AWS and Azure, as the biggest CC providers, functionalities and potential usage of such Cognitive Services (CS) in current internet services. The great example is for instance bot usage instead of diving deep in the FAQ on the company website or digging into the corporate wiki. Another big area is graphics analysis and sound or text recognition. Those are only examples of predefined CC functions ready for use right now in the public cloud.

Keywords: Machine Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks, Cloud Computing, Cognitive Services, AWS, Azure


Name: 017 ETI_Vol_1_27_Machine Learning
Size: 236 KB 
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

OLEH RYBCHUK
Postgraduate student, National Defense University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Humanitarian institute, Department of Social Science, Kyiv, Ukraine


Abstract

The article deals with the essence of special competence of lecturers of special subjects in higher military educational institutions as a multidimensional integral formation, which is a structural complex of professional qualities, abilities and approving of a lecturer as a pedagogic activity subject, that enable him/her to realize successfully certain pedagogic functions as a pedagogic activity subject in the military education system. There were substantiated and experimentally verified the organizational and pedagogic conditions increasing the productivity of development of special subjects lecturers' special competence.

Keywords: military education, lecturer, special subjects, competence, special competence, result 


Name: 018 ETI_Vol_1_27_Results of Study
Size: 221 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

JOANNA MARNIK
Doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Polska 

ANNA ENGLERT-BATOR
Magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Psychologii, Polska


Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z osobistym paszportem komunikacyjnym jako narzędziem wspierającym osoby z problemami komunikacyjnymi. Zaprezentowana zostanie aplikacja przeznaczona na urządzenia przenośne, pełniąca funkcję takiego paszportu wzbogaconego o możliwość wykorzystywania treści multimedialnych w postaci obrazów oraz plików audio i wideo. Istotnym elementem publikacji jest analiza zasadności włączenia takiego rozwiązania w proces edukacji dzieci korzystających z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC) w kontekście poprawy jakości ich życia rodzinnego i społecznego.

Słowa kluczowe: paszport komunikacyjny, komunikacja alternatywna i wspomagająca, AAC, niepełnosprawność, osoba niemówiąca

Abstract

Personal Communication Passport (PCP) – a tool supporting people with communication problems is presented in the paper. We describe a computer programme designed for mobile devices, acting as Multimodal, Personal Communication Passport (MPCP) which is equipped with a possibility to use multimodal data, such as images, audio and video recordings. In addition, we present an analysis of usefulness of MPCPs in the educational process of children using Augmentative and Alternative Communication (AAC) in the context of improving social and family life quality.

Keywords: Personal Communication Passport, Augmentative and Alternative Communication, AAC, disability, non-speaking person


Name: 019 ETI_Vol_1_27_Tworzenie i rozwijanie
Size: 325 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

BEATA ROMANEK
Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Wczesnej Edukacji, Polska


Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki badań nad językiem komunikatów elektronicznych zamieszczanych przez młodzież na forach internetowych. Omówienie tych wyników zostało poprzedzone prezentacją najważniejszych cech języka tekstów zamieszczanych w internecie przez młodzież.

Słowa kluczowe: młodzież, forum internetowe, język komunikatów elektronicznych


Abstract

The article presents the results of research on the language of electronic messages posted by youth on Internet forums. Discussion of these results was preceded by a presentation of the most important features of the language of texts posted on the Internet by young people.

Keywords: youth, online forum, language of electronic messages


Name: 020 ETI_Vol_1_27_Sorry za brak znakow
Size: 275 KB
Format: PDF
License: CC BY-SA 4. 0

ANNA RYWCZYŃSKA
M.Sc., NASK – National Research Institute; SWPS University of Social Science and Humanities, Polska

PRZEMYSŁAW JAROSZEWSKI
M.Sc., NASK – National Research Institute, Polska


Abstract

Toys with integrated technology are not a new thing. We are familiar with talking dolls or remote control cars. However, the interactive toys connected to the internet, which has appeared in recent years, and which are the natural consequence of the development of the internet of things, may bring a revolution to the world of children. Following article is the result of the research project „Internet of Toys a support or a threat to child’s development?” aimed at verifying the readiness to introduce digital toys as well astesting what is the level of security associated with the smart connected toys usage. A mixed methods research: pilot qualitative study in the form of interviews concerning various attitudes and practices relating to the use of digital devices, in particular connected smart toys, together with a quantitative study, gave an overview on the smart toys popularisation and the level of knowledge about their safety. Moreover, tests over selected products from the viewpoint of cyber threats and precautions implemented bythe vendor made it possible to come up with safety recommendations for future or present smart connected toys users. Communicative companions may bring not only fun and education, but also a dose of threats. What happens to the data collected by the toys, how easy it is to reach unauthorised access to the device and who potentially may come into these data possession? Last but not least this article tries to answer the questions on what consequences might bring to children social development, permanent parental supervision,restrictions of children’s privacyand the possibility that digital toys might become a replacement of a real participation in the child’s life.

Keywords: Internet of Toys, Internet of Things, smart connected toys, privacy, vulnerabilities, children safety online, security, research, family, education, awareness raising 


Name: 021 ETI_Vol_1_27_Influence of the Use
Size: 184 KB
Format: PDF
License: CC BY-SA 4. 0

JOANNA JUSZCZYK-RYGAŁŁO
Doktor, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej, Polska


Streszczenie

We współczesnej epoce całożyciowego uczenia się wymaga się od jednostki nabywania umiejętności świadomej i samodzielnej autoedukacji. Samodzielność wykształca się podczas aktywnych działań i gromadzenia doświadczeń. W artykule na tle związku między aktywnością i samodzielnością pokazano mechanizmy nabywania samodzielności jako kategorii aktywnego samostanowienia. Przeprowadzono również analizę, w jakim zakresie aktywność medialna staje się inicjatorem samodzielności edukacyjnej.

Słowa kluczowe: aktywność, edukacja, media, samodzielność, świadomość


Abstract

In the modern era of lifelong learning an individual is expected to acquire the ability to learn consciously and independently. Self-reliance develops when the individual is active and acquires new experiences. This article, on the basis of the correlation between activity and self-reliance, shows mechanisms for acquiring self-reliance as a category of active self-determination. It also analyses to what extent media activity becomes the initiator of educational self-reliance.

Keywords: activity, education, media, self-reliance, consciousness


Name: 022 ETI_Vol_1_27_Media jako
Size: 366 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MARIUSZ AUSZ
Doktor habilitowany, UMCS Lublin, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Zakład Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

EWA BARNAŚ-BARAN
Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Historii i Teorii Wychowania, Polska


Streszczenie

Artykuł porusza tematykę wykorzystania metody projektów z twórczym wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, czyli tzw. multimediów. Metoda ta z zastosowaniem tych środków stawia wielkie możliwości przed nauczycielem i uczniami. Jest to metoda na miarę XXI w. Jej umiejętne zastosowanie zwiększy efektywność i atrakcyjność procesu dydaktycznego.

Słowa kluczowe: metoda projektów, multimedia, nowoczesne środki dydaktyczne, dydaktyka


Abstract

The article discusses the subject of using the method of projects with the creative use of modern didactic means, i.e. the so-called multimedia. This method with the use of these means gives great opportunities to the teacher and students. It is a method for the 21st century. Its skillful application will increase the effectiveness and attractiveness of the didactic process.

Keywords: project method, multimedia, modern didactic aids, didactics


Name: 023 ETI_Vol_1_27_Metoda projektów
Size: 252 KB
Format: PDF
License: CC BY-SA 4. 0

PAWEŁ DYMORA
Doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Zakład Systemów Złożonych, Polska

MIROSŁAW MAZUREK
Doktor inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Zakład Systemów Złożonych, Polska  

BARTOSZ KOWAL 
Magister inżynier, Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Zakład Systemów Złożonych, Polska


Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z etapami tworzenia aplikacji i gier z przeznaczeniem do wykorzystania w edukacji w oparciu o silnik gier Unity. Skupiono się na możliwościach, jakie daje ten silnik, opisano proces tworzenia prostych gier oraz wykorzystania technologii VR. Zagadnienia te mogą mieć szerokie zastosowanie w procesie dydaktyki przedmiotów informatycznych, szkoleniach itp. W szczególności tematyka odpowiada aktualnym wyzwaniom jak np. Przemysł 4.0.

Słowa kluczowe: Unity, Unreal, silnik gier, grafika generowana komputerowo, Przemysł 4.0


Abstract

The paper presents issues related to the stages of creating applications and games in the Unity game engine for educational purposes. The focus was on the possibilities offered by this engine in the process of creating games and VR environment that could be used in the education process. In particular, the subject corresponds to current challenges such as Industry 4.0.

Keywords: Unity, Unreal, silnik gier, computer generated graphics, Industry 4.0


Name: 024 ETI_Vol_1_27_Dydaktyczne aspekty
Size: 432 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MARZENA KOWALUK-ROMANEK 
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Polska


Streszczenie

Ekspansja nowych technologii sprawia, że cyfrowy świat zaczyna wkraczać w środowisko dziecka na coraz wcześniejszym etapie jego rozwoju, a siła i wpływ mediów stają się coraz większe. Nowe technologie stanowią nieodłączny element funkcjonowania dziecka – służą do zabawy, komunikowania się z innymi i nauki. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących korzystania przez małe dzieci z urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zawarto rozważania na temat możliwości i zagrożeń wynikających z ich użytkowania.

Słowa kluczowe: małe dziecko, technologie informacyjno-komunikacyjne, możliwości rozwoju, zagrożenia rozwoju


Abstract

Expansion of new technologies causes that the digital world starts stepping into the child’s environment at an ever earlier stage of its development and the power and influence of the media are becoming ever stronger. New technologies constitute an inseparable element of child’s functioning – they are used for entertainment, for communicating with one another and for education. The text contains a review of studies on the use of information and communication devices by small children. It also contains a discourse on the possibilities and threats ensuing from their use.

Keywords: small child, information and communication technologies, development possibilities, threats to development


Name: 025 ETI_Vol_1_27_Cyfrowe dzieciństwo
Size: 246 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MARCIN ROJEK
Doktor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, Polska


Streszczenie

W artykule przedstawione są wyniki badań nad międzypokoleniowym uczeniem się w cyberprzestrzeni przeprowadzonych w ramach projekt „ICT Guides” (Erasmus+). Projekt polegał na cyklicznym organizowaniu w czterech europejskich metropoliach kursów międzypokoleniowego uczenia się z udziałem uczniów z rodzin imigrantów i lokalnych seniorów, które wspomagane były przez nowoczesne technologie (z ang. ICT). Wyniki badań wskazują, że świat wirtualny może być dogodnym miejscem międzypokoleniowych spotkań i oddziaływań edukacyjnych motywujących uczniów do nauki oraz ograniczających wykluczenie społeczne i cyfrowe seniorów.

Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, nowoczesne technologie w edukacji, międzypokoleniowe uczenie się


Abstract

The article presents the results of research on intergenerational learning in the virtual world conducted as part of the „ICT Guides” project (Erasmus+). The project consisted in intergenerational learning courses with the participation of pupils from immigrant families and local seniors, supported by information and communications technology (ICT). The research results show that the virtual world can be a convenient place for intergenerational meetings and mutual learning motivating students to learn and limiting seniors’ social and digital exclusion.

Keywords: cyberspace, ICT (information and communication technologies), intergenerational learning


Name: 026 ETI_Vol_1_27_Międzypokoleniowe uczenie się
Size: 320 KB
Format: PDF
License: CC BY-SA 4. 0

MARLENA LOREK
Doktor, Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Nauki o Bezpieczeństwie, Polska 

ANDRZEJ PIECZYWOK
Doktor habilitowany profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytutu Techniki, Zakład Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy, Polska


Streszczenie

W niniejszym artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego i zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. W związku ze zmianami technologicznymi, które zachodzą w szybko i gwałtownie zmieniającym się współczesnym społeczeństwie, pojawiają się nowe kategorie zagrożeń dla bezpieczeństwa współczesnego człowieka. W rezultacie skuteczna i efektywna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zmiany, które przejawiają się w postaci nowych zagrożeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa, społeczeństwo informacyjne, cyberprzestępczość

Abstract

This article presents the challenges facing education for security in the era of information society and threats related to cybercrime. Due to technological changes, new categories of threats to the security of modern man appear. As a result, effective and effective education for safety must respond to changes that are manifested in the form of new threats.

Keywords: security, education for security, information society, cybercrime


Name: 027 ETI_Vol_1_27_Rola edukacji
Size: 301 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

ANNA WOJNARSKA
Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

Anoreksja jest zaburzeniem, które można uznać za chorobę cywilizacyjną. Wśród przyczyn tego zaburzenia zwraca się uwagę na wpływ mediów: prasy kobiecej, reklam, telewizji i internetu. Porównanie wyników grupy członkiń ruchu Pro-ana i grupy kontrolnej wykazało, że Motylki są bardziej skoncentrowane na własnym wyglądzie, najczęściej są na diecie, nie czerpią satysfakcji z jedzenia, marzą o karierze modelek i bardzo zależy im na opinii otoczenia. Obie grupy młodych kobiet w równym stopniu nie są zadowolone ze swojego wyglądu, a wiedzę na temat zdrowia i urody czerpią z przekazów medialnych.

Słowa kluczowe: anoreksja, internet, pro-ana, media


Abstract

Anorexia is a disorder, which can be acknowledged as a lifestyle (civilisation) disease. The reasons for this disorder are commonly associated with media influence: women’s magazines, advertisements, television and Internet. The comparison of the results obtained by the members of Pro-ana movement and the control group shows that Butterflies are more concentrated on their appearance, very often live on a diet, derive no satisfaction from eating, dream about model’s career and they depend on others opinion. Both groups of women are equally dissatisfied with their appearance, and they derive knowledge about health and beauty from the media.

Keywords: anorexia, Internet, pro-ana, media


Name: 028 ETI_Vol_1_27_Media a zachowania
Size: 245 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

SVITLANA TOLOCHKO
Docent, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine 

OKSANA VOITOVSKA
Ph.D., Associate Professor, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

RUSLANA DEDA
Separated Subdivision of NULES of Ukraine

TETIANA KOLESNYK
Separated Subdivision of NULES of Ukraine


Abstract

In the European Union, by 2025, it is planned to create a single European educational space. It means that knowledge of English is of vital importance for representatives of all professions and for teachers in particular. According to the research, teachers’ English language proficiency is on a rather low level. Digital technologies can help to improve the situation. Today, there are many opportunities on the Internet to learn a foreign language using Youtube, blogs, podcasts, where many content has already been generated. The Blended Learning Concept of Foreign Languages is being developed using the online platform “Lingva Skills” for language training specialists at universities. Thanks to digital technologies, knowledge and content become public, helping to align hierarchies previously based on knowledge and focus instead on skills and intelligence. For deep and comprehensive learning, it is worth using digital technologies that promote more intensive and better assimilation of foreign languages.

Keywords: digital technologies, language proficiency, innovation, communication, blended learning, the Internet, postgraduate education 


Name: 029 ETI_Vol_1_27_Digital Technologies
Size: 261 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

GANNA KASHYNA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Adult Education Department National Pedagogical Dragomanov University, Russia 

YULIIA SHULIAK
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Adult Education Department National Pedagogical Dragomanov University, Russia


Abstract

The article is devoted to the methodology of evaluation of the quality of electronic educational resources. The model of integral assessment of their qualities which provides the assessment of each individual training module is developed. Important elements of the integral assessment of the qualities of the e-learning module on every procedural stage are the order and evaluation criteria. Such system of evaluation contains parameterswhich characterize the innovative, technological and semantic qualities of the educational module. Such system allows: to evaluate and control both the separate educational modules and all educational system in general, to move right along from the assessment of separate processes and elements of the module, to module-structurally having a special purpose oriented to personality of specialist who studies in the system of postgraduate education, introduce the system of integrated assessment of the quality of educational resources and the efficiency of consumer of education services. The convenience of integral estimates is that they provide the unique numerical criterion quality.

Keywords: electronic educational resources, integral estimation model, postgraduate education


Name: 030 ETI_Vol_1_27_The Quality
Size: 189 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

ZDZISŁAW KAZANOWSKI 
Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Polska


Streszczenie

Artykuł prezentuje propozycję narzędzia do badania akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Umieszczono w nim zarówno teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza, jak i jego właściwości psychometryczne. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można go uznać za wartościowe narzędzie diagnozowania różnic międzygrupowych oraz efektów programów wychowawczych w zakresie akceptacji osób z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe: akceptacja osób z niepełnosprawnością, konstruowanie skal pomiarowych, postawa


Abstract

The article presents a proposal for a tool for studying the social acceptance of people with disabilities. It contains both the theoretical basis on which the questionnaire was constructed as well as its psychometric properties. Taking into consideration the results obtained, it can be recognised as a valuable tool for diagnosing the effects of educational programs and intergroup differences in the acceptance of people with disabilities.

Keywords: acceptance of people with disabilities, construction of measuring scales, attitude


Name: 031 ETI_Vol_1_27_Wielowymiarowość postaw
Size: 233 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

PATRYCJA PATER
Magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Społeczno- -Artystyczny, Zakład Pedagogiki, Polska


Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki edukacji włączającej na poziomie szkolnictwa wyższego. Szczególna uwaga zostanie skierowana na określenie założeń uczelni otwartej na niepełnosprawnych oraz procesu nauczania uwzględniającego potrzeby studentów z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe: edukacja włączająca, student z niepełnosprawnością, edukacja dla wszystkich


Abstract

The aim of the article is to present the issues of inclusive education at the higher education level. Particular attention will be directed to defining the objectives of a university open to the disabled and teaching process that takes into account the needs of students with disabilities.

Keywords: inclusive education, student with disability, education for all


Name: 032 ETI_Vol_1_27_Edukacja włączająca
Size: 233 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

ZDZISŁAW KAZANOWSKI
Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Polska


Streszczenie

Artykuł prezentuje wyniki analizy akceptacji osób z niepełnosprawnością. W badaniach uczestniczyło 313 osób reprezentujących trzy grupy pokoleniowe. Wyniki badań ujawniły istotną rolę przynależności do grupy pokoleniowej w deklarowaniu akceptacji osób z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe: akceptacja osób z niepełnosprawnością, pokolenie, postawa


Abstract

The article presents the results of the analysis related to the social acceptance of people with disabilities. A total of 313 people, representing three generational groups, participated in the study. The research results revealed the important role of belonging to a generational group when declaring acceptance of people with disabilities.

Keywords: acceptance of people with disabilities, generation, attitude


Name: 033 ETI_Vol_1_27_Postawy wobec integracji
Size: 248 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

MAŁGORZATA CHOJAK
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Polska


Streszczenie

Nowe technologie są dziś nieodłączną częścią życia dzieci. Badania naukowe wskazują zarówno na pozytywne i negatywne skutki ich użytkowania – także w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Terapeuci, nauczyciele czy rodzice z entuzjazmem korzystają z gier edukacyjnych, programów logopedycznych i innych innowacji. Niestety niewiele z nich zostało poddanych badaniom weryfikującym ich skuteczność. Artykuł zawiera krótki przegląd wyżej wymienionej problematyki.

Słowa kluczowe: specjalne potrzeby edukacyjne, nowe technologie, mózg, terapia


Abstract

New technologies are now an inexpensive part of children’s lives. Scientific research indicates both positive and negative effects of their use – also when working with children with special educational needs. Therapists, teachers or parents are enthusiastic about educational games, speech therapy programs and other innovations. Unfortunately, not many of them have been tested to verify their effectiveness. The article contains a brief overview of the above issues.

Keywords: special educational needs, new technologies, brain, therapy


Name: 034 ETI_Vol_1_27_Nowe technologie
Size: 238 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

PAWEŁ GARBUZIK
Magister, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka, Polska


Streszczenie

Artykuł prezentuje szanse i zagrożenia, które we współczesnym świece daje rozwój nowoczesnych technologii dla osób niepełnosprawnych. Przedstawia ich inkluzyjny charakter, który jest dostrzegany w uzupełniających się płaszczyznach, oraz ich ogromny potencjał w usamodzielnianiu i upodmiotowieniu osób niepełnosprawnych, ale również nową przestrzeń i poziomy wykluczenia cyfrowego.

Słowa kluczowe: edukacja, osoba niepełnosprawna, rehabilitacja, technologie, internet, relacje, społeczeństwo, wiedza, inkluzja, wykluczenie

Abstract

The article presents the opportunities and threats that the development of modern technologies for people with disabilities in contemporary candles offers. It presents their inclusiveness, which is perceived in complementary planes and their enormous potential in empowering and empowering disabled people, but also in the new space and levels of digital exclusion.

Keywords: education, disability, disabled person, technologies, internet, relationships, society, knowledge, inclusion, exclusion


Name: 035 ETI_Vol_1_27_Funkcjonowanie osób
Size: 238 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

WALDEMAR WAŚKOWICZ
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

Praktyczna nauka zawodu w takich placówkach, jak schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze, jest jedną z najistotniejszych składowych oddziaływań resocjalizacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono profili kształcenia zawodowego w tego typu ośrodkach w dobie dzisiejszej reformy związanej z przekształcaniem szkół zawodowych w szkoły branżowe.

Słowa kluczowe: nieletni, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, kształcenie, zawód, resocjalizacja


Abstract

Practical vocational training in institutions like juvenile detention centres and community homes is one of the most essential elements of rehabilitative influence. This study presents vocational education profiles in the mentioned above institutions at the time of the ongoing reform connected with the transformation of vocational schools into trade schools.

Keywords: juvenile detention centre, community home, education, profession, rehabilitation


Name: 036 ETI_Vol_1_27_Kształcenie zawodowe
Size: 246 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

KATARZYNA KORONA
Magister, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastosowania.

Słowa kluczowe: socjoterapia, resocjalizacja, skazany, więzienie

Abstract

The paper touches upon the issue of sociotherapy in working with socially maladjusted people, with a particular focus on the possibilities of using sociotherapy with convicts serving their penalty in prison isolation. Starting with the definition of sociotherapy, we recall its origins – working with adults and proposed new concept of its usage.

Keywords: sociotherapy, rehabilitation, convicted, prison


Name: 037 ETI_Vol_1_27_Socjoterapia w resocjalizacji
Size: 223 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

PIOTR GINDRICH
Doktor habilitowany, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Polska


Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących agresji i przemocy rodzeństwa. Zjawisko to, mimo że dość powszechnie występuje w społeczeństwie, rzadko jest przedmiotem badań. Artykuł zawiera różne wątki, takie jak: terminologia, epidemiologia, fenomenologia, percepcja społeczna zjawiska, wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające genezę agresji rodzeństwa oraz przegląd badań na ten temat z uwzględnieniem wybranych zmiennych.

Słowa kluczowe: agresja, przemoc, rodzeństwo, płeć, kolejność urodzenia

Abstract

The article is aimed at presenting the theoretical and empirical issues pertaining to sibling aggression and violence. Although the phenomenon occurs quite frequently in society, it is a rare research topic. The article contains various threads such as: terminology, epidemiology, phenomenology, social cognition about this occurrence, the selected theories that are supposed to explain the genesis of sibling aggression as well as a review of the research on the effect of certain variables.

Keywords: aggression, violence, sibling, gender, birth order


Name: 038 ETI_Vol_1_27_O agresji i przemocy
Size: 243 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

KATARZYNA KORONA
Magister, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

Celem artykułu jest omówienie zagadnienia resocjalizacji poprzez naukę w warunkach izolacji więziennej, uwzględniając aktualne podstawy prawne. Skazani doceniają wartość kształcenia, jednak zapotrzebowanie na naukę w zakładzie karnym spada na rzecz rosnącej popularności kursów. Korzyści związane z kontynuowaniem nauki przemawiają za potrzebą dalszej eksploracji tego zagadnienia i podjęciem prób zminimalizowania powstałych dysproporcji, aby zapobiec dalszej marginalizacji tego ważnego środka oddziaływania na skazanych.

Słowa kluczowe: nauczanie, skazany, więzienie


Abstract

The aim of this paperis to discuss the issue of rehabilitation by learning in penitentiary isolation, taking into account current legal provisions. The convicts appreciate the value of learning, however the need for learning in a penitentiary institution is decreasing in favour of a growing popularity of courses. The benefits related to learning are favourable for the need of further exploration of that issue and making attempts in order to minimise the existing disproportions, in order to avoid further marginalisation of this very important means of influencing the convicts.

Keywords: teaching, convicted, prison


Name: 039 ETI_Vol_1_27_Oddziaływania poprzez nauczanie
Size: 223 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

WALDEMAR WAŚKOWICZ
Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Polska


Streszczenie

Rozpowszechnienie technologii informacyjnej zmienia edukację, sposoby przekazywania informacji oraz spędzania czasu wolnego. Urządzenia multimedialne wykorzystujące sygnały cyfrowe do przekazywania informacji, znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w środowisku szkolnym, przez co wymuszają zmiany w realizacji procesu nauczania. Dlatego ważnym zadaniem w placówkach resocjalizacyjnych typu schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze jest realizowanie oddziaływań opartych na technologii informacyjnej w celach edukacyjnych i rozrywkowych.

Słowa kluczowe: technologia informacyjna, koło informatyczne, komputer, Internet, nieletni, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, resocjalizacja

Abstract

The growing popularity of IT has changed education, transmission of information and ways of spending free time. Multimedia equipment that uses digital signals for transmission of information is becoming more and more common in school life and thus enforces changes in the educational process. That is why it is very important for rehabilitation institutions like juvenile detention centres and community homes to carry out tasks based on IT for both, educational as well as entertainment purposes.

Keywords: Information Technology, IT Club, computer, the Internet, juvenile, juvenile detention centre, community home, rehabilitation


Name: 040 ETI_Vol_1_27_Funkcjonowanie kół
Size: 247 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

FILIP WOŁOSZYN
Magister, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Laboratorium Innowacyjnych Badań Układu Krążenia i Oddechowego, Poland


Abstract

The aim of the study is to show differences in accurate and missed forehand and backhand strokes in tennis, as a feedback for coaches, teachers and players. The main assumptions of the study are to show the values of angular parameters and velocity, as well as to analyse every phase of a stroke. The priority in the study is to show how the abovementioned parameters affect the accuracy and velocity of forehand and backhand strokes. Material and research methods: A professional tennis player was tested using the individual case method and kinematic analysis. The motion capture system (MCS) was used for research purposes using inertial motion sensors. Results: Strokes were analysed to demonstrate the angular parameters and velocities of selected upper limb segments. Three upper limb segments were taken into account, i.e. the right hand, the right forearm and the right shoulder. The results of the angles and velocities achieved by individual segments were analysed in three axes of the body: X, Y, Z. The results concern the beginning of the acceleration phase, the end of the acceleration phase, i.e. the moment of impact, and the final, follow-through phase. Conclusion: The results show that a stroke can be accurate despite a significant change in angle and velocity. This situation applies to both forehand and backhand strokes.

Keywords: biomechanics, motioncaputre, IMU, tennis, didactics 


Name: 041 ETI_Vol_1_27_Measurement of Angular
Size: 314 KB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0

Name: 042 ETI_Vol_1_27_full text
Size: 3,45 MB
Format: PDF 
License: CC BY-SA 4. 0