PL EN

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Etyka publikacji

Głównym celem czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” jest prowadzenie międzynarodowej dyskusji dotyczącej podstawowych problemów edukacji technicznej, zawodowej, informatycznej i informacyjnej. Dyskusja ta ma zwrócić uwagę na rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, a w szczególności na pedagogiczne konsekwencje dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym fundamentem ich jakości. Każdy korzystający z tego rodzaju opracowań powinien mieć przekonanie i pewność, że autorzy dołożyli wszelkich starań, aby wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w sposób jasny, rzetelny, wiarygodny i uczciwy, że przedstawiają oni wyniki swoich badań i dociekań niezależnie od tego, czy badanie te zostały przeprowadzone osobiście, czy przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami lub osobami.

Świadectwem etycznego postępowania pracownika naukowego, a także wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o wszystkich osobach czy instytucjach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania prezentowanego opracowania. Stanowi to dowód wysokich kompetencji społecznych.

W celu zapewnienia najwyższych standardów rzetelności i uczciwości prac naukowych redakcja czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP podjęła kroki w kierunku wyeliminowania na jego łamach zjawisk ghostwritingu* i guestauthorshipu**.

Redakcja i autorzy są zobowiązani do przestrzegania i promowania uczciwości w badaniach i ich publikacjach zgodnie z zasadami etyki publikacji COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS (COPE).

Kwartalnik naukowy „Edukacja – Technika – Informatyka” ma charakter otwartego dostępu. Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne natychmiast i na stałe do przeczytania oraz pobrania dla wszystkich zainteresowanych. W celu zapewnienia otwartego dostępu czasopismo pobiera opłatę za otwarty dostęp zwaną też opłatą wydawniczą za publikację artykułu. Opłaty muszą dokonać autorzy lub w ich imieniu fundator, instytucja badawcza albo instytucja zatrudniająca go.

Prawa autorskie do artykułów przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostępu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0).

Redakcja posiada międzynarodowy zespół recenzentów.

 

Prawa i obowiązki autorów i redaktorów:

 • Artykuły są publikowane pod warunkiem, że autorzy zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw autorskich na czasopismo naukowe „Edukacja – Technika – Informatyka”.
 • Autorzy zgadzają się na upowszechnianie artykułów w systemie otwartego dostępu na warunkach licencjiCreative Commons uznanie autorstwa (CC BY 4.0)
 • Autor artykułu gwarantuje pełną oryginalność jego dzieła. Korzystanie z cudzych utworów lub ich fragmentów musi być oznaczone jako cytat.
 • Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach w całości ani w znacznej części.
 • Autor musi ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną zawartość publikacji; informacje uzyskane w prywatnej rozmowie, korespondencji czy dyskusji z osobami trzecimi oraz podczas wykonywania usług, np. edytorskich; wyników ekspertyz, opracowywania raportów nie mogą być używane, chyba że autor otrzymał wyraźną pisemną zgodę.
 • Wyniki badań oraz ich przebieg i sposób dokonywania analiz nie mogą być wcześniej publikowane na łamach innych czasopism ani przesyłane do ich redakcji.
 • Autor może zostać poproszony przez redakcję o udostępnienie surowych wyników badań, na podstawie których dokonana została analiza i opisane wnioski w przesłanym artykule.
 • W przypadku, gdy autor stwierdzi błąd w artykule, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redaktorów oraz wydawcę czasopisma w celu dokonania niezbędnych poprawek lub wycofania artykułu z druku.
 • Zespół autorów powinien być ograniczony do osób, które wniosły istotny wkład do powstania (koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników badań) artykułu. Wszystkie osoby wnoszące znaczący wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Niedopuszczalne jest dopisywanie do grona współautorów osób niebiorących udziału w powstaniu opracowania. Autor powinien zadbać o to, aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu.
 • Redakcja wymaga złożenia przez autora/autorów artykułu oświadczenia o przestrzeganiu etyki publikacji z ujawnieniem wszystkich osób biorących udział w powstaniu artykułu.
 • Wyłącznie redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” podejmują decyzję dotyczącą druku artykułu.
 • Autor powinien ujawnić wszystkie źródła finansowania dotyczące projektu, przebiegu, opracowania, interpretacji oraz publikacji wyników badań.
 • Wydawca musi przestrzegać praw dotyczących własności intelektualnej – praw autorskich i pokrewnych.
 • Wydawca powinien oceniać artykuły pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych autora.
 • Wydawca nie może ujawniać informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorem opracowania, recenzentami oraz konsultantami redakcyjnymi.
 • Opisane w nadesłanej pracy informacje dotyczące projektu, przebiegu oraz opracowania i interpretacji wyników badań nie mogą być wykorzystane przez redaktorów ani recenzentów do własnych badań bez wyraźniej i jednoznacznej zgody autora.
 • Redakcja zapewnia kontakt z autorem artykułu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych nadesłanym rękopisem.
 • W celu uniknięcia nieświadomych uprzedzeń Redakcja zapewnia podwójnie ślepe recenzje (double-blind review) – autor nie zna tożsamości recenzenta, a recenzent tożsamości autora.

Słowniczek:

* Ghostwriting występuje wówczas, gdy osoba mająca istotny wkład w powstanie publikacji nie jest wymieniana jako współautor lub nie jest wymieniana w podziękowaniach zamieszczonych w opracowaniu.

** Guestauthorship występuje wówczas, gdy jako współautor publikacji podawana jest osoba, która nie wniosła żadnego wkładu w powstanie opracowania lub gdy wkład ten był znikomy.