ETYKA PUBLIKACJI - Prawa i obowiązki autorów - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Prawa i obowiązki autorów

  

 • Artykuły są publikowane pod warunkiem, że autorzy zgadzają się na przeniesienie wszystkich praw autorskich na czasopismo naukowe „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE”.
 • Autorzy zgadzają się na upowszechnianie artykułów w systemie otwartego dostępu na warunkach licencjiCreative Commons uznanie autorstwa (CC BY-SA 4,0)
 • Autor artykułu gwarantuje pełną oryginalność jego dzieła. Korzystanie z cudzych utworów lub ich fragmentów musi być oznaczone jako cytat.
 • Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach w całości ani w znacznej części.
 • Autor musi ujawnić wszystkie źródła, które mogły mieć wpływ na ostateczną zawartość publikacji; informacje uzyskane w prywatnej rozmowie, korespondencji czy dyskusji z osobami trzecimi oraz podczas wykonywania usług, np. edytorskich; wyników ekspertyz, opracowywania raportów nie mogą być używane, chyba że autor otrzymał wyraźną pisemną zgodę.
 • Wyniki badań oraz ich przebieg i sposób dokonywania analiz nie mogą być wcześniej publikowane na łamach innych czasopism ani przesyłane do ich redakcji.
 • Autor może zostać poproszony przez redakcję o udostępnienie surowych wyników badań, na podstawie których dokonana została analiza i opisane wnioski w przesłanym artykule.
 • W przypadku, gdy autor stwierdzi błąd w artykule, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym redaktorów oraz wydawcę czasopisma w celu dokonania niezbędnych poprawek lub wycofania artykułu z druku.
 • Zespół autorów powinien być ograniczony do osób, które wniosły istotny wkład do powstania (koncepcji, projektu, wykonania lub interpretacji wyników badań) artykułu. Wszystkie osoby wnoszące znaczący wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Niedopuszczalne jest dopisywanie do grona współautorów osób niebiorących udziału w powstaniu opracowania. Autor powinien zadbać o to, aby wszyscy współautorzy zatwierdzili ostateczną wersję artykułu.
 • Redakcja wymaga złożenia przez autora/autorów artykułu oświadczenia o przestrzeganiu etyki publikacji z ujawnieniem wszystkich osób biorących udział w powstaniu artykułu.
 • Wyłącznie redaktorzy czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” podejmują decyzję dotyczącą druku artykułu.
 • Autor powinien ujawnić wszystkie źródła finansowania dotyczące projektu, przebiegu, opracowania, interpretacji oraz publikacji wyników badań.
 • Wydawca musi przestrzegać praw dotyczących własności intelektualnej – praw autorskich i pokrewnych.
 • Wydawca powinien oceniać artykuły pod względem merytorycznym niezależnie od rasy, narodowości, płci, przekonań religijnych, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych autora.
 • Wydawca nie może ujawniać informacji o nadesłanych pracach nikomu poza autorem opracowania, recenzentami oraz konsultantami redakcyjnymi.
 • Opisane w nadesłanej pracy informacje dotyczące projektu, przebiegu oraz opracowania i interpretacji wyników badań nie mogą być wykorzystane przez redaktorów ani recenzentów do własnych badań bez wyraźniej i jednoznacznej zgody autora.
 • Redakcja zapewnia kontakt z autorem artykułu w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych związanych nadesłanym rękopisem.
 • W celu uniknięcia nieświadomych uprzedzeń Redakcja zapewnia podwójnie ślepe recenzje (double-blind review) – autor nie zna tożsamości recenzenta, a recenzent tożsamości autora.
 • Autorzy mają prawo odwołania się od decyzji redakcji.