DLA RECENZENTÓW - Dla recenzentów - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Dla recenzentów

  

Recenzenci są zobowiązani do przestrzegania i promowania uczciwości w badaniach i ich publikacjach zgodnie z zasadami etyki publikacji COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS (COPE).

Autorzy, przysyłając artykuły do publikacji w czasopiśmie naukowym „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE”, zgadzają się na ich recenzowanie.

Artykułom nadawany jest kod redakcyjny umożliwiający identyfikację go na kolejnych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłane artykuły są oceniane pod względem formalnym przez Redakcję, następnie przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów będących specjalistami w tematyce, której dotyczy artykuł.

Artykuł wysyłany jest do recenzenta z innej jednostki niż ta, w której pracuje autor.

W celu uniknięcia nieświadomych uprzedzeń prace recenzowane są anonimowo w procesie podwójnie ślepej recenzji (double-blind review) – autor nie zna tożsamości recenzenta, a recenzent tożsamości autora.

Autorzy są informowani o wynikach recenzji.

Lista recenzentów publikowana jest na koniec każdego roku na stronie internetowej czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” oraz w ostatnim numerze z danego roku.

Warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

 

Przed zaakceptowaniem lub odrzuceniem prośby o wykonanie recenzji potencjalny recenzent powinien rozważyć pytania:

 • Czy artykuł odpowiada tematyce i zainteresowaniom naukowym recenzenta? Redakcja prosi o akceptowanie tylko tych wniosków o recenzję artykułów, co do których ma pewność, że może wykonać recenzję najwyższej jakości.
 • Czy nie zachodzi konflikt interesów? Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym Redakcji.
 • Czy recenzent jest w stanie wykonać recenzję w określonym terminie?

W trosce o jak najkrótszy czas potrzebny na poinformowanie autora artykułu o wynikach recenzji, prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji o tym, czy zaproszenie do wykonania recenzji zostało przyjęte, czy odrzucone.

 

Prawa i obowiązki recenzentów:

 1. Na ocenę artykułu przez recenzentów nie ma wpływu konflikt interesów związany z konkurencją, współpracą z innymi autorami lub instytucjami czy firmami autora publikacji.
 2. Recenzenci artykułów są zobowiązani do bezzwłocznej oceny otrzymanych materiałów (do 14 dni); jeśli wiedzą, że nie jest to możliwe, powinni poinformować o tym Redakcję.
 3. Recenzenci oceniają artykuł jedynie pod względem merytorycznym z uzasadnieniem przedstawianych argumentów i z zachowaniem pełnego obiektywizmu.
 4. Recenzenci powinni określić istotne publikacje, których autor nie zacytował w artykule. Każda wskazówka lub zalecenie, które zostało wskazane w recenzji, lub naprowadzający komentarz powinny zostać zastosowane przez autora.
 5. W celu zapobiegania plagiatom recenzenci są zobowiązani do bezzwłocznego informowania Redakcji o jakimkolwiek podobieństwie lub pokrywaniu się rękopisu z innymi opublikowanymi znanymi pracami, podając jak najwięcej szczegółów. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę COPE.
 6. Zgodnie z wytycznymi COPE recenzenci muszą traktować wszelkie manuskrypty, które mają przejrzeć, jako dokumenty poufne.
 7. Recenzja jest poufna, dlatego nie wolno jej nikomu udostępniać ani informacji w niej zawartych bez zgody Redakcji i autorów. Dotyczy to procesu publikacji, jak i po nim.
 8. Nieopublikowane materiały nie mogą być traktowane jako przegląd badań własnych, nie mogą być także wykorzystywane przez recenzenta w żaden sposób bez wyraźnej zgody ich autora.
 9. Recenzenci szczególnie zwracają uwagę na poniższe kryteria, takie jak:
 • zgodność tytułu artykuły z jego treścią,
 • zgodność artykułu z problematyką czasopisma,
 • przydatność podjętych badań dla nauki,
 • aktualność i oryginalność podjętej problematyki,
 • wartość merytoryczna tekstu,
 • jakość badań, 
 • spełnienie wymagań redakcyjnych,
 • charakter artykułu (naukowy, komunikat, doniesienie, recenzja itp.),
 • struktura treści,
 • język i terminologię,
 • zrozumiałość i czytelność wykresów, tabel, rysunków,
 • aktualność i właściwy dobór bibliografii.
 1. Rekomendacja recenzenta może przyjąć jedną z konkluzji:
 • artykuł bez uwag może być opublikowany w całości,
 • artykuł wymaga niewielkich korekt i po ich dokonaniu może być publikowany,
 • artykuł wymaga istotnych korekt i przed publikacją powinien zostać poddany ponownej recenzji,
 • artykuł nie nadaje się do publikacji.

 

W przypadku jednej recenzji negatywnej o dopuszczeniu artykułu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne po zasięgnięciu opinii jednego z członków Rady Naukowej będącego specjalistą w tematyce artykułu.