REDAKCJA - Obowiązki redakcji - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Obowiązki redakcji

 

Obowiązki redakcji:

 • monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego czasopisma,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwoju czasopisma,
 • podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych dotyczących wydania negatywnie zrecenzowanych artykułów naukowych,
 • sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,
 • przygotowanie projektów umów z dystrybutorami wydawnictw naukowych oraz rejestracji na platformach cyfrowych (krajowych i zagranicznych bazach artykułów naukowych),
 • podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej – zapobieganie przypadkom ghostwriting i guest authorship.

 

Obowiązki redaktorów

Red. naczelny nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem danego numeru lub tomu czasopisma, w szczególności:

 • przyjmuje i kwalifikuje artykuły i inne materiały przeznaczone do publikacji oraz wyznacza recenzentów zewnętrznych,
 • podejmuje na podstawie otrzymanej recenzji ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułów,
 • zatwierdza listę recenzentów,
 • współpracuje z z-cą red. naczelnego w kwestiach dotyczących ostatecznej redakcji tomu lub numeru, jego korekty i innych prac redaktorskich,
 • zatwierdza dany numer do druku po redakcji technicznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące kolportażu czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych,
 • ustala strategię rozwoju czasopisma w kontekście zmian prawnych dotyczących oceny parametrycznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące włączenia nowych członków do rady naukowej czasopisma.

Z-ca red. naczelnego nadzoruje tok wydawniczy poszczególnych numerów rocznika, a w szczególności:

 • współpraca z redaktorem naczelnym, redaktorem statystycznym i redaktorami językowymi,
 • współpraca z autorami i recenzentami, w tym nadzoruje realizację poprawek zleconych przez recenzenta,
 • ustala listę recenzentów,
 • współpraca z redaktorami technicznymi czasopisma,
 • administrowanie stroną internetową czasopisma,
 • współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe,
 • przekazanie kompletu materiałów (tekstu i recenzji) z danego numeru lub tomu do redaktora technicznego przygotowującego dany numer,
 • sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię,
 • wykonuje inne zlecone przez red. naczelnego prace organizacyjne,
 • wysuwa propozycje dotyczące kolportażu tomu lub numeru czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych, w bazach indeksacyjnych oraz na krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym.

 Redaktor statystyczny weryfikuje obliczenia wyników badań prezentowanych w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie.