ETYKA PUBLIKACJI - EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA | ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221
PL EN

JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY
and COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2719-6550 | ONLINE ISSN: 2719-7417

Journal of Education, Technology and Computer Science is a continuation of “Edukacja – Technika – Informatyka. Education – Technology – Computer Science” Journal

EDUKACJA - TECHNIKA - INFORMATYKA

EDUCATION – TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE

ISSN: 2080-9069 | ONLINE ISSN: 2450-9221

Etyka publikacji

 

Głównym celem czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” jest prowadzenie międzynarodowej dyskusji dotyczącej podstawowych problemów edukacji technicznej, zawodowej, informatycznej i informacyjnej. Dyskusja ta ma zwrócić uwagę na rozwój technologii informatycznych i informacyjnych, a w szczególności na pedagogiczne konsekwencje dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego.

Rzetelność prac naukowych jest podstawowym fundamentem ich jakości. Każdy korzystający z tego rodzaju opracowań powinien mieć przekonanie i pewność, że autorzy dołożyli wszelkich starań, aby wyniki ich pracy zostały zaprezentowane w sposób jasny, rzetelny, wiarygodny i uczciwy, że przedstawiają oni wyniki swoich badań i dociekań niezależnie od tego, czy badanie te zostały przeprowadzone osobiście, czy przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami lub osobami.

Świadectwem etycznego postępowania pracownika naukowego, a także wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o wszystkich osobach czy instytucjach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania prezentowanego opracowania. Stanowi to dowód wysokich kompetencji społecznych.

W celu zapewnienia najwyższych standardów rzetelności i uczciwości prac naukowych redakcja czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP podjęła kroki w kierunku wyeliminowania na jego łamach zjawisk ghostwritingu* i guestauthorshipu**.

Redakcja i autorzy są zobowiązani do przestrzegania i promowania uczciwości w badaniach i ich publikacjach zgodnie z zasadami etyki publikacji COMMITTEE ON PUBLICATION ETHICS (COPE).

Rocznik naukowy „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” ma charakter otwartego dostępu. Wszystkie opublikowane artykuły będą dostępne natychmiast i na stałe do przeczytania oraz pobrania dla wszystkich zainteresowanych. W celu zapewnienia otwartego dostępu czasopismo pobiera opłatę za otwarty dostęp zwaną też opłatą wydawniczą za publikację artykułu. Opłaty muszą dokonać autorzy lub w ich imieniu fundator, instytucja badawcza albo instytucja zatrudniająca go.

Prawa autorskie do artykułów przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostępu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY-SA 4,0).

Redakcja posiada międzynarodowy zespół recenzentów.

  

Słowniczek:

* Ghostwriting występuje wówczas, gdy osoba mająca istotny wkład w powstanie publikacji nie jest wymieniana jako współautor lub nie jest wymieniana w podziękowaniach zamieszczonych w opracowaniu.

** Guestauthorship występuje wówczas, gdy jako współautor publikacji podawana jest osoba, która nie wniosła żadnego wkładu w powstanie opracowania lub gdy wkład ten był znikomy.