cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2021-03-01 07:11:02

Zakres tematyczny

 
Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka poszczególnych działów czasopisma koncentruje się wokół podanych poniżej zagadnień, które prosimy uwzględnić w swoich opracowaniach.

Problemy edukacji technicznej i zawodowej:

 1. Edukacja techniczna w świetle przemian cywilizacyjnych i kulturowych.
 2. Edukacja zawodowa i pedagogika pracy – dynamika przemian społeczno-kulturowych.
 3. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju człowieka i świata.
 4. Kształcenie nauczycieli przedmiotów technicznych i zawodowych w epoce postindustrialnej.

Problemy edukacji informatycznej i informacyjnej:

 1. Edukacja informatyczno-informacyjna – teraźniejszość i przyszłość.
 2. Komputerowe programy edukacyjne – projektowanie, weryfikacja i stosowanie.
 3. Informatyczne przygotowanie nauczycieli – kompetencje i kwalifikacje z zakresu IT.
 4. Podstawy informatyki i zarządzanie informacją w systemach edukacyjnych.

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane i prowadzą badania z wyszczególnionych obszarów tematycznych.

Czasopismo „Edukacja – Technika – Informatyka” ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Terminy nadsyłania artykułów do poszczególnych numerów czasopisma:

 1. Numer 1 – 15.02.2020
 2. Numer 2 – 15.05.2020
 3. Numer 3 – 15.07.2020
 4. Numer 4 – 15.11.2020

Redakcja zastrzega sobie możliwość wydrukowania artykułu w innym terminie, niż wynika to z podanego harmonogramu.

Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydrukowane w terminie do 6 miesięcy, natomiast niewpisujące się w podaną tematykę czasopisma będą automatycznie odrzucone.