cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2021-09-18 04:01:23

Kwalifikowanie artykułu do druku

  

Autorzy, przysyłając artykuły do publikacji w czasopiśmie naukowym „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE”, zgadzają się na ich recenzowanie.

Artykułom nadawany jest kod redakcyjny umożliwiający identyfikację go na kolejnych etapach procesu wydawniczego.

Nadesłane artykuły są oceniane pod względem formalnym przez Redakcję, następnie przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów będących specjalistami w tematyce, której dotyczy artykuł.

Artykuł wysyłany jest do recenzenta z innej jednostki niż ta, w której pracuje autor.

W celu uniknięcia nieświadomych uprzedzeń prace recenzowane są anonimowo w procesie podwójnie ślepej recenzji (double-blind review) – autor nie zna tożsamości recenzenta, a recenzent tożsamości autora.

Recenzje mają sformalizowaną pisemną formę, wykonywane są z wykorzystaniem formularza elektronicznego, do którego dostęp otrzymują wyznaczeni recenzenci.

Formularz recenzji jest jawny i dostępny na stronie internetowej czasopisma w zakładce: Dla recenzentów, Pliki do pobrania.

Artykuły są recenzowane jednolicie, zgodnie z przyjętymi przez Kolegium Redakcyjne kryteriami ujętymi w formularzu recenzji.

Artykuł oceniany jest z uwzględnieniem takich kryteriów, jak:

Autorzy są informowani o wynikach recenzji.

Gdy do artykułu zostały zgłoszone uwagi, autorzy są o nich powiadamiani z prośbą o dokonanie koniecznych korekt.

W przypadku, gdy uwagi nie mogą być uwzględnione przez autora, jest on proszony o pisemne uzasadnienie.

Gdy do artykułu sformułowano istotne uwagi, a recenzent rekomendował dokonanie ponownej oceny po usunięciu braków – nowa wersja artykułu zostaje przesłana do recenzenta, który je zgłosił.

Warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

W przypadku jednej recenzji negatywnej o dopuszczeniu artykułu do druku decyduje Kolegium Redakcyjne po zasięgnięciu opinii jednego z członków Rady Naukowej będącego specjalistą w tematyce artykułu.

Recenzje są podstawą ostatecznej decyzji Kolegium Redakcyjnego o opublikowaniu artykułu. Zgodnie z recenzjami Kolegium Redakcyjne może ostatecznie podjąć decyzję o tym, że:

  

Autorzy nadesłanych artykułów otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku w terminie 90 dni.

Artykuły zostaną opublikowane w ciągu 12 miesięcy od daty przyjęcia do druku.

 

Lista recenzentów publikowana jest na koniec każdego roku na stronie internetowej czasopisma naukowego „JOURNAL of EDUCATION, TECHNOLOGY and COMPUTER SCIENCE” oraz w ostatnim numerze z danego roku.