cms

e-mail: keti@ur.edu.pl
www: eti.ur.edu.pl
Data wydruku: 2020-08-14 07:58:52

Zasady przygotowania artykułu

  

Prawa autorskie do artykułów przysługują autorom, którzy upowszechniają je w systemie otwartego dostępu na warunkach licencji Creative Commons uznanie autorstwa (CC BY-SA 4,0).

Nadesłane artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów w formie podwójnie ślepej recenzji (recenzenci nie znają tożsamości autora, a autorzy nie znają tożsamości recenzentów).

Czasopismo drukowane jest w wersji czarno-białej z zachowaniem odcieni szarości. Prosimy brać to pod uwagę podczas wstawiania zdjęć, ilustracji oraz wykresów, zwłaszcza podczas projektowania opisów i legendy wykresów.

W wersji elektronicznej publikowanej na stronie internetowej czasopismo jest w wersji kolorowej.

Tabele, rysunki oraz wzory powinny mieć ciągłą numerację w obrębie całego tekstu.

Temat artykułu powinien być zwięzły i odzwierciedlać treść artykułu.

Artykuły prosimy pisać przy użyciu programu Word, format arkusza: A4;

W czasopiśmie stosowane są przypisy z zachowaniem American Psycholological Association (APA)

Przypisy – w treści artykułu według wzoru: (Półturzycki, 2014, s. 19). 

Przypisy aktów prawnych – w treści artykułu według wzoru: (Ustawa, 2001, art. 1, par. 4). 

Przypisy źródeł internetowych – w treści artykułu według wzoru: (Półturzycki, 2014), a jeśli strona organizacji: (MNiSW, 2014).

 

Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie i sporządzona zgodnie z podanym wzorem zgodnym ze stylem APA.

Bibliografia – według wzoru

Książka: Półturzycki, J. (2014). Niepokój o dydaktykę. Radom: Wyd. ITE. 

Książka napisana pod redakcją: Nowak, A. (red.) (2015). Psychologia. Warszawa: Czarna Owca. 

Rozdział w pracy zbiorowej: Denek, K. (2007). Uniwersytet w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego. W: M. Kozielska (red.), Edukacja dla społeczeństwa wiedzy (s. 45–63). Toruń: Wyd. A. Marszałek. 

Artykuły w czasopiśmie: Chraska, M. (2015). The acceptance of ict by teachers and its development between 2004 AND 2015. Journal of Technology and Information Education, 7(2), 5–16. 

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier): Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001). Modelowanie. Praca i Technika, 12, 54–56. DOI: 10.1016/jhkj.2008.11.011. 

Źródła internetowe: Jankowska, E. (2017). Style bibliograficzne oraz programy do zarządzania bibliografią i cytowaniami na przykładzie EndNote Online. Pobrane z: ttp://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_ 324.pdf (24.01.2017). 

MNiSW. Pobrane z: www.mnisw.gov.pl/artykul_13/21(1.01.2007).

 

Wymagany przez redakcję układ artykułu.

Od roku 2020 w czasopiśmie drukowane będą artykuły wyłącznie w języku angielskim.

Imię i nazwisko

Tytuł w języku angielskim

Pełna afiliacja

 • ORCID ID
 • tytuł naukowy
 • nazwa uczelni, wydział, instytut/katedra, zakład
 • Streszczenie* (max-150 słów)
 • Słowa kluczowe w języku artykułu (3–6 słów)
 • Treść artykułu 
  - wstęp 
  - przedmiot badań 
  - metodoligia i przedmiot badań 
  - rozwinięcie (analiza wyników badań) 
  - wnioski
 • Literatura
 • Adres do korespondencji

* Streszczenie artykułu powinno zawierać maksymalnie 150 słów i zawierać informacje o: celu napisania pracy, metodzie analizy, wynikach oraz wynikających wnioskach.

 

Artykuły przyjęte do druku podlegają redakcji merytorycznej oraz językowej.

Redakcja zastrzega prawo do dokonywania w nadesłanym artykule korekt tytułu, skrótów oraz poprawek redakcyjnych i językowych zgodnych z wymogami czasopisma.

Redakcja współpracuje z autorami w całym procesie edycji artykułu.

Autorzy wydrukowanych artykułów otrzymują jeden egzemplarz autorski czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka”.

Treść artykułu prosimy przesłać w postaci elektronicznej na adres keti@ur.edu.pl lub na płycie CD na adres Redakcji.

Artykuły niespełniające powyższych kryteriów oraz niewpisujące się w zakres tematyczny czasopisma będą automatycznie odrzucane.

Autorzy nadesłanych artykułów otrzymają informację o przyjęciu lub nieprzyjęciu tekstu do druku w terminie 30 dni.

Artykuły zostaną opublikowane w ciągu 6 miesięcy od daty przyjęcia do druku.